6163.com

蝶恋花丨读书年代

?

愧我当年疏亦懒,圣祖周公,课上频邀见。少小无羁多弄险,归来每惧阿爹谴。

日把金庸不释卷,兴寄无端,看尽江湖怨。大梦觉来天欲晚,平生只恨读书浅。

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (新韵冯延巳体)

96

风起春灯乱_春灯公子

0.8

2019.08.05 21:33*

字数 76

愧我当年疏亦懒,圣祖周公,课上频邀见。少小无羁多弄险,归来每惧阿爹谴。

日把金庸不释卷,兴寄无端,看尽江湖怨。大梦觉来天欲晚,平生只恨读书浅。

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (新韵冯延巳体)

愧我当年疏亦懒,圣祖周公,课上频邀见。少小无羁多弄险,归来每惧阿爹谴。

日把金庸不释卷,兴寄无端,看尽江湖怨。大梦觉来天欲晚,平生只恨读书浅。

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (新韵冯延巳体)